ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Stypendia Szkolne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stypendia szkolne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komu przysługuje pomoc?
Pomoc udzielana jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skwierzyna. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
Świadczeniami pomocy materialnej  o charakterze socjalnym są :
- stypendium szkolne
- zasiłek szkolny
Prawo  do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Skwierzyna (bez względu na miejsce pobierania nauki)
Pomoc  materialna przysługuje:
  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  lub kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej  jednak  niż do ukończenia 24 roku życia.
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży  upośledzonym umysłowo  realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • uczniom szkół niepublicznych  nie posiadających uprawnień szkół publicznych  dla młodzieży  i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do  24  roku życia.
Procedura udzielania stypendium szkolnego.
a) kryterium dochodowe
Podstawową przesłanką  otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna , w jakiej ten uczeń się znajduje ,wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie , w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- ciężka lub długotrwała choroba
- wielodzietność
- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych
- alkoholizm lub narkomania
- rodzina niepełna
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł netto.
b) wniosek albo postępowanie z urzędu.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek  lub z urzędu. Wniosek  o przyznanie stypendium mogą złożyć:
- rodzice
- inni przedstawiciele  ustawowi uczniów albo
- pełnoletni uczniowie
- dyrektorzy  szkół ,kolegiów  lub ośrodków
c) termin ubiegania się o stypendium szkolne
Wniosek  o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września  danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek 9o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest  tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego  wcześniejsze złożenie nie było możliwe.
Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia  z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać ,że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.
d) miejsce złożenia wniosku.
Uprawnieni do ubiegania się o  przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Skwierzynie  ul. Batorego 15, w pokoju nr 15.
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wnioskodawcy przedstawiają dokumenty potwierdzające dochód netto uzyskany za poprzedni miesiąc.
e) wysokość stypendium szkolnego
Obecnie wysokość  stypendium szkolnego  wynosi 112zł miesięcznie, a od listopada 2012 może wynosić do 212zł miesięcznie. Jest uzależniona od przyznanej dotacji przez Wojewodę Lubuskiego.
f) okres na który przyznaje się stypendium szkolne
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  10 miesięcy w danym roku szkolnym, a  w przypadku słuchaczy  kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów
pracowników  służb społecznych  na okres nie krótszy niż  9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy.
Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązane niezwłocznie powiadomić tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej ,o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium  szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Procedura udzielania zasiłku szkolnego.
a) podmioty uprawnione
Zasiłek szkolny  może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
b) formy udzielania zasiłku szkolnego
Zasiłek  szkolny może być przyznany  w formie :
  • świadczenia pieniężnego  na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
c) wysokość zasiłku szkolnego
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat (obecnie 106 zł – łączna kwota 5x106=530zl) Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.
d) termin ubiegania się o zasiłek szkolny
zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od  wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Informacje dotyczące trybu odwoławczego.
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim za pośrednictwem OPS-u w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
 
Z przyznanej kwoty stypendium rozliczamy się w terminie, zgodnie z wydaną decyzją. Brak rozliczenia wstrzymuje wypłatę kolejnej transzy.
Co możemy kupić?
Stypendium jest przeznaczone na pokrycie kosztów nauki, korepetycji, potrzeby szkolne dziecka, między innymi:
- zakup podręczników (faktura, oświadczenie o odkupieniu używanych podręczników do kwoty 50,00 zł)
- korepetycje (umowa cywilno- prawna z korepetytorem, rachunek)
- zakup materiałów szkolnych, biurowych (rachunki)
- zakup mebli szkolnych (biurko, krzesło)
- zakup komputera
- zakup usługi internetowej- (opłata abonamentowa- faktura)
- zakup odzieży szkolnej wymaganej regulaminem szkoły, strój na w-f- (rachunek, faktura)
- zajęcia pozalekcyjne (rachunek)
- lektury szkolne, pomoce naukowe
- dojazd do szkół, na praktyki, staże
- inne: potwierdzone przez szkołę np. składki klasowe, rada rodziców, ubezpieczenie, wycieczka szkolna itp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Zabielska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Zabielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-01 13:08:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-21 12:07:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-21 12:07:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »