ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostepności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-30 14:43:29 przez Anna Zabielska

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności
<div id="a11y-wstep"><span id="a11y-podmiot">Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie</span>
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do <a href=" https://bip-ops.skwierzyna.pl/" id="a11y-url">strony internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie</a>.</div>
<p>Data publikacji strony internetowej: <span id="a11y-data-publikacja">2013-09</span>. Data ostatniej
istotnej aktualizacji: <span id="a11y-data-aktualizacja">na bieżąco</span>.</p>
<div id="a11y-status">Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:
<ul>
<li>Część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowej,</li>
<li>Dla informacji brak właściwej relacji,</li>
<li>Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych.</li>
</ul>
</div>
<p>Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2020-11-26</span>.</p>
<p>Data ostatniego przeglądu deklaracji: <span id="a11y-data-przeglad">2024-03-25</span>.</p>
<p>Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: <span
id="a11y-audytor"> Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego</span>.</p>
<h2> Skróty klawiaturowe</h2>
<p> Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. </p>
<h2 id="a11y-kontakt">Informacje zwrotne i dane kontaktowe</h2>
<p>W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
<span id="a11y-osoba">Aleksandra Górka</span>, <span id="a11y-email"> </span>.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="a11y-telefon"> 508 051 456</span>. Tą
samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.</p>
<p id="a11y-procedura"> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca
zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić
dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie
jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania
będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny
sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w
sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich.</p>
<p>Link do strony internetowej <a href="https://www.rpo.gov.pl/">Rzecznika Praw Obywatelskich</a>.
</p>
<h2 id="a11y-atchitektura">Dostępność architektoniczna</h2>
<p> Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie, Batorego 15, 66-440 Skwierzyna </p>
<ol>
<li>W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków.</li>
<li>Brak windy. Schody i korytarze nie spełniają norm szerokości.</li>
<li>Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.</li>
<li>Jest 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wstępu z psem asystującym.</li>
<li>Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.</li>
<li>Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.</li>
<li>Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami.</li>
</ol>
<h2 id="a11y-aplikacje">Aplikacje mobilne</h2>
<p>Brak aplikacji mobilnych.</p>
« powrót do poprzedniej strony